//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > SYMBOLICZNE ZNACZENIE

SYMBOLICZNE ZNACZENIE

W atmosferze tej tworzyli także polscy moderniści, zresztą w latach dziewięćdziesiątych świa­domość kryzysu dotąd głoszonych wartości mieli rów- nież~sami pozytywiści.  Już pierwsi moderniści polscy podejmowali krytykę—     niezbyt jednoznacznych zresztą — pozytywistycz­nych ideałów pracy konstruktywnej i pracy u podstaw. Przejawiło się to w twórczości Żeromskiego, Berenta,^ Reymonta, Orkana, a także u poetów młodopolskich:’ Przybyszewskiego, Tetmajera, Kasprowicza i Staffa. Symboliczne znaczenie posiadało zrodzone na gruncie tej krytyki — nie przez wszystkich zresztą przestrze­gane — hasło sztuki dla sztuki jako drogi wyzwolenia ducha. Często, dopuszczano się ontologizacji zła, stąd modny w twórczości młodopolskiej wątek satanizmu.

Leave a Reply

error: Content is protected !!