//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > PRZECIWSTAWIENIE ZJAWISK

PRZECIWSTAWIENIE ZJAWISK

Do pojawiających się bardzo często w piśmiennic­twie Zaruskiego przeciwstawień zjawisk .natury i kul­tury, ich ocen i hierarchii tych ocen, wrócimy jeszcze w dalszych partiach niniejszego rozdziału, gdyż jest to z naszego punktu widzenia zagadnienie ważne. W tym miejscu chcemy, natomiast zwrócić uwagę na koniecz­ność uwolnienia przytoczonych wyżej określeń od ich znaczenia metaforycznego, właściwego językowi, lite­rackiemu. Okaże się wówczas, że mamy tu do czynie­nia z — nierozbudowaną zresztą szerzej — panteistycz- ną koncepcją bytu, którego atrybutem jest myślenie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!