//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > POGŁĘBIONY PROCES

POGŁĘBIONY PROCES

Jednakże pro­ces ten’ pogłębiony został i utrwalony przede wszyst­kim przez klimat literacki modernizmu polskiego. Zaruski należał do pierwszej generacji pisarzy mło­dopolskich,’urodzonych —jak Kasprowicz, Żeromski, Tetmajer,- Reymont, Przybyszewski, Wyspiański — w” iatach 1860-1870. Niemniej jednak początki jego twórczości’przypadają dopiero na szczytowąfazę roz­woju literatury młodopolskiej,’a olbrzymia większość jego książek powstała w schyłkowym okresie tego kie-. runku (problematyka tatrzańska) oraz w dwudziesto­leciu międzywojennym (głównie problematyka maryni­styczna) . W pisarstwie Zaruskiego odnajdujemy wątr ki, a czasem tylko zagadnienia czy echa zagadnień cha­rakterystycznych dla – spuścizny Schopenhauera; „Nietz­schego,’-. Bergsona, Brzozowskiego, Abramowskiego a tak­że całej plejady poetów i prozaików młodopolskich.

Leave a Reply

error: Content is protected !!