//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > ÓWCZESNY MODEL

ÓWCZESNY MODEL

Model ówczesny ‘ charakteryzowały: elitaryzm, postulat, „napięć bier­nych”, tendencja do „rozpływania się we wszechbycie”, „przekonanie o możliwości istnienia chwilowych powro­tów do niebytu”, postawa spokoju wobec życia i śmier­ci, „czynny romantyzm” itp., żeby posłużyć się właści­wym tamtej epoce sposobem wyrażania się. Domino­wały tu zatem elementy filozoficzne i artystyczne, które próbowano zsynchronizować z działalnością sportową turystyczną.-Tak rozumiany model J. A. Szczepański nazwał trafnie „turystyką taternicką” w odróżnieniu ‚od modelu późniejszego, który kształtując się i dojrzewa­jąc u progu lat dwudziestych znalazł zewnętrzny wyraz w fakcie powołania do życia Sekcji Taternickiej Aka- demickiego Związku Sportowego w Krakowie (1924).

Leave a Reply

error: Content is protected !!