//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > OKRES DZIAŁALNOŚCI

OKRES DZIAŁALNOŚCI

Działali-oni w okresie głośnych wystąpień cyganerii modernistycznej Wiednia, Berlina , i Krakowa, przyj­mującej charakterystyczny styl życia w luźno powiążą – ‚ nych grupach artystycznych o charakterze koleżeńskim.Było to życie ekscentryczne o cechach„skandalu” i sta­nowiło swoisty protest przeciwko przyjętym powszechnie normom i konwencjom. Może zatem być traktowane ‚ jako jeden z przejawów uświadamianego w okresie mo­dernizmu kryzysu kultury i moralności mieszczańskiej oraz nastrojów pesymizmu. Jak wiadomo, charakterystyczna dla klimatu Młodej. Polski „ludomania” byławyrazem chęci odrodzenia współczesnej kultury i mo- , – ralności dzięki odkrytej i upowszechnianej „niezdegenerowanej” moralności i kulturze ludowej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!